دکمه ها

دکمه های کوچک

[vc_button text="فریش تم" url="#" type="primary" size="small" icon="star" align="left" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="secondary" size="small" icon="arrow-down" align="left" target="" outlined=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="secondary" size="small" icon="arrow-down" align="left" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="contrast" size="small" align="left" icon="chevron-right" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="contrast" size="small" align="left" icon="chevron-right" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="default" size="small" align="left" icon="cog" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="default" size="small" align="left" icon="cog" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="pink" align="left" target="" size="small" icon="heart" outlined=""][vc_button text="آبی" url="#" type="blue" icon="cloud" align="left" target="" size="small" outlined=""][vc_button text="سبز" url="#" type="green" icon="leaf" align="left" target="" size="small" outlined=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="yellow" align="left" size="small" icon="sun-o" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="purple" align="left" target="" size="small" icon="glass" outlined=""][vc_button text="قرمز" url="#" type="red" align="left" target="" size="small" icon="star" outlined=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="lime" align="left" target="" size="small" icon="asterisk" outlined=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="navy" align="left" size="small" icon="anchor" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="cream" align="left" target="" size="small" icon="gift" outlined=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="midnight" align="left" size="small" icon="moon-o" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="brown" align="left" size="small" icon="coffee" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="teal" align="left" target="" size="small" icon="globe" outlined=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="pink" align="left" size="small" icon="heart" outlined="yes" target=""][vc_button text="آبی" url="#" type="blue" icon="cloud" align="left" size="small" outlined="yes" target=""][vc_button text="سبز" url="#" type="green" icon="leaf" align="left" size="small" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="yellow" align="left" size="small" icon="sun-o" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="purple" align="left" size="small" icon="glass" outlined="yes" target=""][vc_button text="قرمز" url="#" type="red" align="left" size="small" icon="star" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="lime" align="left" size="small" icon="asterisk" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="navy" align="left" size="small" icon="anchor" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="cream" align="left" size="small" icon="gift" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="midnight" align="left" size="small" icon="moon-o" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="brown" align="left" size="small" icon="coffee" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="teal" align="left" size="small" icon="globe" outlined="yes" target=""]
[vc_separator type="invisible" icon="star"]

دکمه های نرمال

[vc_button text="فریش تم" url="#" type="primary" icon="star" align="left" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="primary" icon="star" align="left" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="secondary" icon="arrow-down" align="left" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="secondary" icon="arrow-down" align="left" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="contrast" align="left" icon="chevron-right" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="contrast" align="left" icon="chevron-right" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="default" align="left" icon="cog" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="default" align="left" icon="cog" outlined="yes" target=""]
[vc_separator type="invisible" icon="star"]

دکمه های بزرگ

[vc_button text="فریش تم" url="#" type="primary" size="big" icon="star" align="left" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="primary" size="big" icon="star" align="left" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="secondary" size="big" icon="arrow-down" align="left" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="secondary" size="big" icon="arrow-down" align="left" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="contrast" size="big" align="left" icon="chevron-right" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="contrast" size="big" align="left" icon="chevron-right" outlined="yes" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="default" size="big" align="left" icon="cog" outlined="" target=""][vc_button text="فریش تم" url="#" type="default" size="big" align="left" icon="cog" outlined="yes" target=""]